บริการ Etaxgo คือบริการจัดทำ จัดเก็บ และนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนึ่งในโครงการ National e-Payment เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ลดต้นทุน ลดระยะเวลา และลดขั้นตอนของภาคเอกชน ซึ่ง ณ ...

​Read More

Service provider หรือ ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ e-Tax invoice และ e-Receipt และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การจัดทำ ...

​Read More

เรามาเริ่มจาก e-Tax Invoice  by email โครงการ e-Tax Invoice by Email เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้น เพื่อรองรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี โดยเริ่มต้นการใช้งานจาก ...

​Read More