ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ

การใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ใน และ/หรือ นำเสนอโดย www.etaxgo.com รวมถึงบริการผลิตภัณฑ์และบริการอย่างอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต (“ผลิตภัณฑ์และบริการ”) ภายใต้การบริหารงานและจัดทำโดย บริษัท โกไฟว์ จำกัด (“บริษัท”) สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 อยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ (“เงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไป”) และข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะรายผลิตภัณฑ์และบริการ (“เงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะ”) สำหรับการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการโดยผู้ใช้บริการ

เมื่อผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และบริการต่าง ๆ ของบริษัท (“ผู้ใช้บริการ”) ได้เข้าถึง และ/หรือ เข้าสู่ระบบ หรือแอปพลิเคชัน เพื่อใช้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ บริษัทจะถือว่าผู้ใช้บริการได้ให้คำยืนยันและรับรองว่า ผู้ใช้บริการได้เข้าถึง ตรวจสอบ ศึกษา ซักถาม และ/หรือ รับทราบ รายละเอียดต่าง ๆ ของเงื่อนไขในการใช้บริการก่อนการเข้าใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้ใช้บริการตกลงที่จะผูกพัน ตามเงื่อนไขในการใช้บริการต่าง ๆ รวมถึงเงื่อนไขในการใช้บริการที่บริษัทอาจจะได้มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การเข้าถึง และ/หรือ การเข้าสู่ระบบ หรือแอปพลิเคชัน เพื่อใช้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการในแต่ละครั้ง ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ให้คำรับรองและคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นทุกครั้ง

ภายใต้บังคับของเงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะซึ่งได้กล่าวไว้ในส่วนต่อไป ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไปดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. การแจ้งให้อ่านข้อมูล

ข้อความต่อไปนี้มีความสำคัญ ผู้ใช้บริการกรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชันนี้อย่างรอบคอบ เมื่อผู้ใช้บริการได้กดตกลงแล้วจะถือว่าผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชัน เงื่อนไขที่ระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียน รวมถึงเอกสารอื่น ๆ และข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทได้จัดเตรียมให้ (ไม่ว่าท่านจะได้ลงลายมือชื่อหรือไม่ก็ตาม) นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังตกลงปฏิบัติตามคำรับรองที่ได้ให้ไว้ หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการ และประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการต่อไป ผู้ใช้บริการจะต้องหยุดใช้แอปพลิเคชัน หรือหยุดใช้บริการ รวมทั้งหยุดการเข้าถึงระบบ หรือแอปพลิเคชัน

2. ผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการขอให้คำยืนยันและคำรับรองต่อบริษัทดังต่อไปนี้
2.1 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นบุคคลธรรมดาผู้ใช้บริการเป็นผู้บรรลุนิติภาวะหรือมีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือในกรณีเป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน

2.2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นนิติบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ผู้ติดต่อและ/หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับบริษัทเพื่อใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของของบริษัทผู้ใช้บริการรับรองว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ในฐานะเป็นผู้มีอำนาจผูกพัน และ/หรือ เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ และยอมรับกฎ ข้อตกลง เงื่อนไขในนามนิติบุคคลหรือองค์กรรายนั้น

2.3 เพื่อใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ผู้ใช้บริการจะให้และจะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และผู้ใช้บริการจะจัดให้มีอีเมล และ/หรือช่องทางการสื่อสารทางระบบอินเทอร์เน็ตอย่างอื่น เพื่อการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และเป็นช่องทางติดต่อกับบริษัท อนึ่ง ในกรณีที่ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ให้และ/หรือ เปิดเผยแก่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้ใช้บริการมีหน้าที่และตกลงจะแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ในกรณีที่บริษัทจัดให้มีระบบการจัดการให้แก้ไขข้อมูล ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวผ่านทางระบบการจัดการในเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน หรือผู้ใช้บริการจะแจ้งการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

2.4 ผู้ใช้บริการได้ศึกษาและเข้าใจในคุณลักษณะ ข้อจำกัด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่บริษัทได้จัดแสดงในหน้าเว็บไซต์ www.etaxgo.com หรือแอปพลิเคชัน และผู้ใช้บริการได้ตัดสินใจเข้าใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการด้วยคุณลักษณะ ข้อจำกัด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏ ณ ขณะที่เข้าถึงหรือเข้าใช้งาน และที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ ข้อจำกัด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะมีในอนาคตซึ่งอาจจะมีผลทำให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการผลิตภัณฑ์ และบริการที่แตกต่างจากที่เคยได้ใช้บริการมาก่อนเช่น การใช้บริการผ่านการทำงานในรูปแบบ หรือ Feature ที่แตกต่างไปจากเดิม

2.5 ผู้ใช้บริการเป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการด้วยตัวเอง และในกรณีที่ผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคลหรือองค์กรใด ๆ บริษัทจะถือว่า ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ๆ เอง หากมีปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ติดต่อหรือตัวแทนของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริษัทไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของผู้ใช้บริการ และบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ สำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ

2.6 เมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท ผู้ใช้บริการจะส่งมอบเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใด ๆ ที่จำเป็น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองของบริษัท เป็นต้น เพื่อแสดงว่าผู้ใช้บริการมีความสามารถ และ/หรืออำนาจในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้บริการ รวมถึงผู้ใช้บริการจะลงนามในเอกสารใด ๆ เพื่อรับทราบและตกลงยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไปของผู้ใช้บริการ ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรและได้ร้องขอให้ดำเนินการ

2.7 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการจะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิดสัญญา การละเมิด หรือปัญหาข้อกฎหมายอื่น ๆ กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งตกลงและปกป้องไม่ให้บริษัท กรรมการ ผู้บริการ หรือพนักงานของบริษัทถูกฟ้องร้อง หรือเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก

ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ระบบ หรือแอปพลิเคชันของบริษัทอันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการ บริษัทมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ใช้บริการได้ตามค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้เสียไป ไม่ว่าจะเพื่อแก้ไข ซ่อมแซม สร้างขึ้นใหม่ ชดเชย หรือกระทำการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อชดเชยความเสียหายดังกล่าวของบริษัท ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการชดเชยค่าเสียหายให้ครบถ้วนภายในเวลาที่บริษัทกำหนด หากผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ชดเชยค่าเสียหายในเวลาที่กำหนด บริษัทมีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากต้นเงิน ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

3. การใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ

3.1 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เป็นผล และ/หรือ อาจจะเป็นผลมาจากการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ (ทั้งนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม)

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ส่งให้บริษัทถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) โดยบริษัทได้จัดให้มีนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) (รวมถึงที่จะได้มีการแก้ไขในอนาคต) ซึ่งในนโยบายดังกล่าวจะอธิบายวิธีที่บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และ รับทราบรายละเอียดต่าง ๆ ของนโยบายดังกล่าวก่อนการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง ศึกษา ตรวจสอบ และจัดพิมพ์ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ได้ที่ www.etaxgo.com/privacy-policy

3.3 บริษัทให้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการแก่ผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับประกันความสมบูรณ์ผลลัพธ์ หรือ ผลสำเร็จใด (ไม่ว่าทางธุรกิจ กำไร หรือ อย่างอื่นใด) ที่ผู้ใช้บริการมุ่งหวังหรือประสงค์ที่จะได้รับจากการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้บริการ เนื่องจากการใช้บริการดังกล่าวเป็นการกระทำโดยวิจารณญาณและความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความสูญเสียและ/หรือ ความเสียหายใด ๆ ที่มีหรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ

3.4 ไม่ว่าระหว่าง หรือ ภายหลังระยะเวลาการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการขอยืนยันต่อบริษัทว่า ผู้ใช้บริการจะไม่ให้ข้อมูล และ/หรือ แสดงความคิดเห็นใด ๆ ในที่สาธารณะ หรือในระบบหรือรูปแบบที่ทำให้ข้อมูลสามารถถูกเข้าถึงได้ในวงกว้าง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สื่อสารมวลชน สื่อออนไลน์ และ/หรือโซเชียลมีเดีย) ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียต่อบริษัท (ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ) อย่างไรก็ตามบริษัทยินดีน้อมรับคำติชมและคำแนะนำต่าง ๆ จากผู้ใช้บริการเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการของบริษัทต่อไป ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถส่งคำติชมและคำแนะนำต่าง ๆ ให้แก่บริษัทมาที่ [email protected]

3.5 ไม่ว่าระหว่าง หรือ ภายหลังระยะเวลาการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ หากมีปัญหา และ/หรือข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับลูกค้าของผู้ใช้บริการและ/หรือบุคคลที่สาม ที่เป็นผลมาจากการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและจะรับผิดชอบในการดำเนินการใด ๆ กับปัญหาดังกล่าวเอง บริษัทไม่มีหน้าที่ และ/หรือความรับผิดชอบในดำเนินการกับปัญหา และ/หรือข้อพิพาทดังกล่าว อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทได้รับหรืออาจจะได้รับความเสียหาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดี ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ อันเป็นผลมาจากการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวปัญหาและ/หรือข้อพิพาทดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะดำเนินการแก้ไขความเสียหายดังกล่าวให้หมดสิ้นไปภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และตกลงชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเรียกร้อง การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการดำเนินกระบวนการที่มีหรืออาจจะมีขึ้นแก่บริษัท รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ ตัวแทนของบริษัท

3.6 รูปภาพ รูปแบบ ข้อความ ข้อมูล ความเห็น และ/หรือเนื้อหาต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการนำมาใช้ (รวมถึง รูปภาพ รูปแบบ ข้อความ ข้อมูล ความเห็น และ/หรือ เนื้อหาต่าง ๆ ที่มีผู้แสดงออก และ/หรือโพสไว้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการ) ไม่ว่าในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ของผู้ใช้บริการ เช่น ใน เว็บไซต์หรือในเนื้อหาโฆษณานั้น จะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว บริษัทไม่มีหน้าที่ตรวจสอบ และ/หรือคัดกรอง รูปภาพ รูปแบบ ข้อมูล และ เนื้อหาต่าง ๆ ดังกล่าว และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน การรุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับบุคคลอื่น อีกทั้ง ผู้ใช้บริการจะต้องไม่นำมาใช้ และ/หรือ ยินยอมให้ใช้ รูปภาพ รูปแบบ ข้อความ ข้อมูล ความเห็น และ/หรือ เนื้อหาที่ผิดหรืออาจจะผิดกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมของสังคม ลามกอนาจาร คุกคาม ทรมาน หมิ่นประมาท แสดงความเกลียดชัง หรือความรังเกียจทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หรือดูหมิ่นบุคคลใด ๆ หรือทำให้บุคคลใดเสื่อมเสียชื่อเสียง ดูหมิ่นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศาล หรือการละเมิดการรักษาความลับ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิในการทำให้ปรากฎต่อสาธารณชน หรือสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิของบุคคลภายนอก ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ในกรณีที่บริษัทพบว่า ผู้ใช้บริการไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทมีสิทธิ์ที่จะลบรูปภาพ รูปแบบ ข้อความ ข้อมูล ความเห็น และ/หรือ เนื้อหา เหล่านั้น หรือยกเลิกการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ ของผู้ใช้บริการที่ก่อหรือ อาจจะก่อให้เกิดปัญหา และ/หรือความเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าว ได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตามตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

3.7 เมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทไม่ว่าระหว่าง หรือ ภายหลัง การใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินดีจะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการให้ และเปิดเผยข้อมูล เอกสาร และ/หรือ หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการแก่บริษัท และให้บริษัทเปิดเผย และ/หรือส่งมอบข้อมูล เอกสาร และ/หรือ หลักฐานดังกล่าวให้แก่หน่วยงานราชการ และองค์กรใด ๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ กฎหมาย และ/หรือ คำสั่งของหน่วยงานราชการ และองค์กรใด ๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

3.8 ในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บริษัทขอปฏิเสธไม่ให้คำรับรองและการรับประกันทั้งปวงถึงคุณภาพ คุณค่า มูลค่า ความพร้อมใช้งาน และ/หรือ คุณสมบัติใด ๆ ของสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ ที่ผู้ใช้บริการ และ/หรือ บุคคลภายนอก นำมาเสนอหรือแสดงไว้ เกี่ยวกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ เช่น การแสดงไว้ในเว็บไซต์หรือในเนื้อหาโฆษณา อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทได้รับความเสียหาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดี (ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ) อันเป็นผลมาจากการดำเนินการในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะดำเนินการแก้ไขความเสียหายดังกล่าวให้หมดสิ้นไป ตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และตกลงชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเรียกร้อง การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการดำเนินการกระบวนการที่มีหรืออาจจะมีขึ้นแก่บริษัทรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ ตัวแทนของบริษัท

3.9 ในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บริษัทไม่ให้คำรับรองและการรับประกันว่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบโทรคมนาคม และ/หรือการให้บริการโดยผู้ให้บริการในต่างประเทศ จะสามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่มีข้อบกพร่อง และ/หรือ มีเสถียรภาพตลอดเวลาการใช้บริการ พร้อมกันนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบถึงความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายใด ๆ ที่มีหรืออาจจะมีขึ้นจากการกรณีดังกล่าวทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการพบข้อบกพร่องใด ๆ ของการใช้บริการผู้ใช้บริการสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงข้อบกพร่องดังกล่าวผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารในเงื่อนไขการให้บริการ

3.10 ผู้ใช้บริการขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทว่า ผู้ใช้บริการเข้าใจ รับทราบถึง และตกลงจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงกฎ ระเบียบ กฎหมาย และ/หรือ คำสั่ง ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

3.11 ผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจว่า ในการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการ บริษัทไม่รับรองและรับประกันว่า จะไม่มีบุคคลอื่นใดสามารถเข้าถึง ทำสำเนา แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ นำไปใช้ซึ่ง ข้อมูล เอกสาร และ/หรือ หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ (ไม่ว่าที่เป็นความลับ หรือไม่ก็ตาม) และ/หรือ ทำ หรือ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่สินค้าผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับความสูญเสียใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการอาจได้รับหรือเป็นผลมาจากการที่บุคคลอื่นใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะทราบหรือไม่ก็ตาม
หากเกิดกรณีดังกล่าวตามวรรคแรก ผู้ใช้บริการตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อมีการใช้งานบัญชีของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือรหัสผ่านของผู้ใช้งาน

4. การต่ออายุและการยกเลิกใช้บริการ

4.1 ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการได้ โดยส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการใช้บริการมาที่ [email protected] หรือแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ ดำเนินการตามวิธีการขอยกเลิกการใช้บริการที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระแล้วทั้งจำนวนคืนให้แก่ผู้ใช้บริการ

4.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ บริษัทจะพยายามติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้บริการก่อนหมดอายุการใช้บริการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ใช้บริการทำการต่ออายุการใช้บริการได้ก่อนวันหมดอายุการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการยังคงมีหน้าที่ติดต่อกับบริษัทเพื่อแจ้งความประสงค์การต่ออายุการใช้บริการ หรือ การไม่ต่ออายุการใช้บริการ ดังนั้น หากบริษัทไม่ได้ติดต่อ หรือ ไม่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการได้ และผู้ใช้บริการไม่สามารถต่ออายุการใช้บริการได้ทันตามกำหนดเวลา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้น และ/หรือ อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลใด ๆ อันเป็นผลมาจากการหมดอายุการใช้บริการ อนึ่ง หากผู้ใช้บริการไม่ได้ชำระเงินต่ออายุการใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการได้สิ้นสุดเมื่อหมดอายุการใช้บริการ

5. การติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัท และการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ

5.1 การติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการ จะดำเนินการผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารทางอีเมลเป็นหลัก โดยผู้ใช้บริการท่านใดมีข้อสงสัยหรือปัญหาการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ หรือประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้ใช้บริการสามารถ ข้อสงสัย คำถามหรือข้อมูลใด ๆ ให้บริษัทได้ที่ [email protected] อย่างไรก็ตาม การติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการอาจจะมีรูปแบบเฉพาะเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะราย ที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการ ซึ่งจะระบุวิธีการติดต่อดังกล่าวไว้ในเงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะของแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการ
ทั้งนี้ บางกรณีบริษัทจำเป็นที่อาจจะต้องให้ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการยืนยันตัวตนกับบริษัท อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนอง และให้บริการได้ถูกต้องและตรงตามความต้องการ โดยข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้แก่บริษัทจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเสมอ

5.2 บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ และ เงื่อนไขการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงเงื่อนไขในการใช้บริการ และข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เมื่อใดก็ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.etaxgo.com เพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ทดแทน ระงับ กฎ ระเบียบ และ เงื่อนไขการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าหรือชี้แจ้งเหตุผลใด ๆ และ บริษัทจะไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบสำหรับความเสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใดอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ และ เงื่อนไขการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งนี้ บริษัทจึงขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการเป็นระยะ เนื่องจากจะมีผลผูกพันผู้ใช้บริการ

6. การชำระเงินและเริ่มใช้งานระบบ

6.1 การชำระเงินค่าบริการ ผู้ใช้บริการสามารถทำได้โดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท โกไฟว์ จำกัด สาขา ถนนพระราม 2 กม.13 (พันท้ายนรสิงห์) เลขที่บัญชี 429-017194-0 และทำการแจ้งยืนยันการชำระเงินให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ผ่านทาง [email protected] หรือทางเบอร์โทร 02-784-5855
บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการเป็นระยะ และจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาใด ๆ ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าตามการแจ้งประกาศที่เหมาะสม หากผู้ใช้บริการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงราคา บริษัทจะถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับราคาที่เปลี่ยนแปลง

6.2 การเริ่มใช้งานระบบ หลังจากที่มีการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ทางผู้ให้บริการจะติดต่อกลับเพื่อทำการ implement ระบบ eTaxGo ให้พร้อมใช้งานให้กับทางผู้ใช้บริการ

7. การยกเลิกการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ หากบริษัทเห็นว่าผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึง เงื่อนไขในการใช้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิด หรืออาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใดอันเนื่องมาจากการดำเนินการดังกล่าว
นอกเหนือไปจากเงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไปข้างต้นแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงรับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะซึ่งได้กล่าวไว้ในส่วนต่อไปโดยเคร่งครัด

8. การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการบริการหลังการขาย

ระหว่างการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการมีปัญหาหรือต้องการคำแนะนำจากบริษัท ผู้ใช้บริการสามารถส่งเรื่องช่องทางที่บริษัทได้เตรียมไว้ให้ได้ โดยผู้ใช้บริการต้องทำการระบุรายละเอียดของเรื่องที่ต้องการแจ้งหรือแก้ไข ดังนี้

1. ทางอีเมล [email protected]
2. เบอร์โทร 02-784-5855

โดยหลังจากที่บริษัทได้รับเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะแจ้งให้ทางหน่วยงาน Customer Success รวมถึงส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา รวมถึงแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

9. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

9.1 การเรียกร้องใด ๆ ของผู้ใช้บริการต่อบริษัทนั้นไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทจะรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการสำรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินมูลค่าทั้งหมดของจำนวนเงินที่ใช้บริการได้ชำระตามจริงสำหรับค่าบริการ และไม่มีกรณีใดที่บริษัทจะต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สาม สำหรับความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายต่อเนื่อง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายเชิงเศรษฐกิจ การสูญเสียผลกำไร ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการหยุดชะงักของธุรกิจ ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หรือค่าเสียหายหรือความสูญเสียอื่น ๆ การบาดเจ็บใด ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับ หรือเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการหรือบุคคลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับบาดเจ็บ ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้ หรือการไม่สามารถใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ได้ การที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในความสมบูรณ์ ความถูกต้องแม่นยำ หรือความมีอยู่ของโฆษณาใด ๆ หรือเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ หรือการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการรายใด ๆ หรือบุคคลภายนอกใด ๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบริษัท ผู้ซื้อโฆษณา หรือผู้สนับสนุนซึ่งโฆษณาของบุคคลเหล่านั้นปรากฎอยู่หน้าเว็บไซต์ หรือถูกอ้างอิงถึงจากการใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ แม้ว่าบริษัท และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวมาก่อน

9.2 บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย การฟ้องร้อง หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเป็นผลสืบเนืองมาจากไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายอันเกิดจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ใช้บริการเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบริการของบริษัท
(2) ความสุญเสียหรือเสียหายของข้อมูลอันเกิดจากการถูกโจรกรรมและเข้าใช้บัญชีโดยบุคคลที่สาม ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่ได้เกิดจากบริษัท
(3) ความสูญเสียหรือเสียหายที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือดำเนินการดดยบริษัท และ/หรือดำเนินการโดยบริษัท แต่อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลที่สาม เช่น ระบบ Infrastructure cloud service
(4) ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเนื่องการควบคุมของบริษัท ความขัดข้องของเครือข่ายโทรคมนาคมไม่ว่าจะของรัฐหรือเอกชน รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงเหตุสุดวิสัย เช่น ความล้มเหลวของระบบไฟฟ้า ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ไฟไหม้ คำสั่งของหน่วยงานภาครัฐ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5) ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ใช้บริการละเลยประกาศหรือการแจ้งเตือนจากทางบริษัท ทั้งนี้ให้รวมถึงกรณีผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

9.3 ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทไม่ให้การรับรอง คำมั่น การับประกัน คำสัญญาหรือการประกันว่าจะสามารถเข้าถึงบริการของบริษัทได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการหยุดชะงัก ความล่าช้า หรือไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ หรือข้อผิดพลาดใด ๆ รวมถึงความบกพร่องอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งอาจเกี่ยวกับความปลอดภัย ข้อผิดพลาด ไวรัส หรือไฟล์อันตรายอื่น ๆ ความขัดข้องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์โทรคมนาคม หรือสิ่งอำนวยความสะดวก (รวมเรียกว่า "ความบกพร่อง") ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตย่อมมีความไม่แน่นอน ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ความหนาแน่นติดขัด ข้อจำกัดการใช้งาน ตลอดจนความขัดข้องต่าง ๆ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความสูญหาย ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากความบกพร่องเหล่านั้นในทุกกรณี

10. ทรัพย์สินทางปัญญา

บรรดาเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ระบบ และแอปพลิเคชันเป็นทรัพย์สินของบริษัท เว้นแต่จะได้กำหนดโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นไว้ ณ ที่นี้และเว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะได้อนุญาตไว้ ไม่มีส่วนใดที่ระบุในระบบ หรือแอปพลิเคชันนี้ซึ่งอาจตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือทำให้เกิดสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ซึ่งรวมไปถึงเครื่องหมายการค้าหรือตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าโดยตรง โดยปริยาย หากปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่อนุญาตให้มีการคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไขดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณะ เก็บข้อมูลไว้ในระบบที่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ ใช้เพื่อสร้างงานที่มีการดัดแปลง โอนถ่ายข้อมูล ส่งผ่าน (ไม่ว่าในรูปแบบหรือโดยวิธีการใด ๆ) จัดจำหน่าย หรือใช้ข้อมูลต่าง ๆ บนระบบหรือ แอปพลิเคชันของบริษัท

11. การโอนสิทธิ

การใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการจะใช้ได้เฉพาะผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการจะต้องไม่อนุญาตช่วง ขาย ให้ โอน หรือให้บริการ หรือ คัดลอก ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สาม

12. การส่งหนังสือบอกกล่าว

บริษัทอาจส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ใช้บริการโดยการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน หรือส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้บริการตามข้อมูลที่บริษัทมี หรือการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรส่งไปหาผู้ใช้บริการด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ที่ชำระค่าบริการล่วงหน้าไปยังที่อยู่ของผู้ใช้บริการตามข้อมูลที่บริษัทมี ผู้ใช้บริการอาจส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังบริษัท (หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะถือว่าได้ส่งแล้วต่อเมื่อบริษัทได้รับ) โดยหนังสือส่งผ่านทางผู้ให้บริการขนส่ง หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังบริษัทโดยใช้รายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุ

13. กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากมีข้อพิพาทใดเกิดขึ้นจากการให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ผู้ใช้บริการและบริษัทตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาท

>