ในช่วงปีที่ผ่านมา หลายๆองค์กรเริ่มจัดทำระบบ e-Tax Invoice / e-Receipt กันบ้างแล้ว หรือ บางหน่วยงานก็จะได้รับ e-Tax Invoice จากคู่ค้าของบริษัท ทีนี้เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเอกสารที่ระบบจัดทำออกมาหรือได้รับจากคู่ค้านั้นข้อมูลถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ ในบทความนี้เราจะมาตรวจสอบกันว่า ...

​Read More

การใช้งาน e-Tax Invoice นั้นจะมีอยู่ 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ1. การจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการจัดทำคราวหนึ่งคราวใดที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการก็ได้ การจักทำใบกำกับภาษีใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้   ...

​Read More

เริ่มต้นจากรัฐบาลมีนโยบาย National e-Payment เพื่อนำมาสู่การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของประเทศ และเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม ถือเป็นหนึ่งในโครงการหลักที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันให้สำเร็จ E-tax invoice and e-receipt ถือเป็นหนึ่งในโครงการ National e-Payment ที่สำคัญ ...

​Read More