เริ่มต้นจากรัฐบาลมีนโยบาย National e-Payment เพื่อนำมาสู่การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของประเทศ และเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม ถือเป็นหนึ่งในโครงการหลักที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันให้สำเร็จ E-tax invoice and e-receipt ถือเป็นหนึ่งในโครงการ National e-Payment ที่สำคัญ ...

​Read More